We Cook Outside
Grill & More
Outdoor Kitchen
Grill & More Tillbehör
Outdoor Living
Outdoor Living
neocube o
FL Robinia Heart S5050
Indoor Living
Glacier Deep Steinbild
eld och design black

Lägg till din första produkt till önskelistan

0
kr 0 artiklar

Inga produkter i varukorgen.

Outdoor Cooking
eld och design text only black
Outdoor Cooking

Lägg till din första produkt till önskelistan

0
kr 0 artiklar

Inga produkter i varukorgen.

Köpvillkor

Nedan följer de allmänna villkoren för SIGTUNA OUTDOOR LIVING (hädanefter ”SOL”).

SIGTUNA OUTDOOR LIVING (SOL) är ett varumärke som tillhör Sigtuna Outdoor Living AB.

Allmänna villkor för SOL

Dessa allmänna villkor gäller för alla leveranser av SIGTUNA OUTDOOR LIVING via EldOchDesign.se till konsumenter och till entreprenörer (hädanefter även gemensamt benämnda "Kunder"). Inga avvikande villkor gäller för Kunden, såvida inte SOL uttryckligen godkänner deras giltighet i skrift.

1. Definitioner/ Avtalsslutande parter

(1) Med konsument avses varje fysisk person som utför en transaktion huvudsakligen för ändamål som faller huvudsakligen utanför dennes handel, näringsverksamhet eller yrke.

(2) Med näringsidkare avses däremot en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med status som juridisk person som vid avtalsingåendet handlar för ändamål som har samband med den egna handeln, näringsverksamheten eller yrke.

(3) Försäljningsavtal ingås med: Sigtuna Outdoor Living AB, företrädd av verkställande direktör Norman Ebert Smedsbol 320, 195 92 Märsta, domstol Stockholm

För frågor eller klagomål, vänligen kontakta vår kundtjänst alla vardagar. Telefonnummer 0734 035 336 eller via e-post till info@EldOchDesign.se

2. Offert / Beställningsförfarande / Priser / Ingående av avtal

(1) SOL accepterar beställningar via Internet.

(2) För detaljer om de produkter som SOL erbjuder uppmanas Kunderna att titta på de enskilda produktillustrationerna.

(3) Ingen av SOL-produktillustrationerna i SOL-webbutiken är juridiskt bindande erbjudanden. Dessa är endast inbjudningar att lämna in en order. Eventuellt ansvar för fel från vår sida är uttryckligen uteslutet.

(4) De priser som anges på produktsidorna inkluderar lagstadgad moms och andra komponenter inklusive eventuell leveransavgift.

(5) Vid ingående av avtal som en del av elektronisk handel: När du har hittat den önskade produkten kan du lägga den i kundvagnen - utan att ålägga dig någon laglig skyldighet - genom att klicka på "Lägg till" eller "Lägg till i varukorg". Du kan när som helst titta - utan att ålägga dig någon laglig skyldighet - på innehållet i din kundvagn genom att klicka på "Varukorg". Du kan när som helst ta bort produkterna från kundvagnen genom att klicka på "X". För att köpa produkterna i kundvagnen, klicka på "Varukorg" och sedan, när du är i kundvagnen, på ”Fortsätt till kassan". Var god ange därefter dina uppgifte och välja önskad betalningsmetod. Bekräftar du att du har tagit del av de allmänna villkoren, intyget om avbokningsrättigheter och sekretesspolicyn och godkänt dem. Genom att klicka på "Slutför köp" fullgör du beställningsprocessen. Omedelbart efter att vi mottagit ditt köperbjudande kommer du att få ett mail från oss som bekräftar att vi har mottagit din beställning (bekräftelse på mottagande av order). Denna bekräftelse på mottagandet av ordern innebär ännu inte att vi accepterat ditt köperbjudande. Inget avtal ingås endast genom bekräftelse på mottagandet av ordern. Det faktiska avtalet ingås i enlighet med klausul 2, punkt 6.

(6) Ett försäljningsavtal för de varor som beställts av dig kommer endast att ingås när vi uttryckligen accepterar erbjudandet att ingå ett försäljningsavtal via e-post eller när vi - vid beställning som en del av en elektronisk transaktion (5) - skickar dig de beställda varorna utan en uttrycklig orderbekräftelse inom angiven leveranstid.

3 Frakt / Leverans

(1) Leverans kommer endast ske inom Sverige genom paketleverans eller av fraktföretag. Vid leverans kommer SOL be dig att ange ett telefonnummer på vilket fraktföretaget, anlitat av SOL, kan kontakta dig för att ordna med leverans.

(2) Leveransperioden kommer att börja dagen efter avtalets ingående och vara tre till tio dagar, om inte annat anges i respektive produktbeskrivning. Om leveransperiodens sista dag är en söndag eller en helgdag på leveransorten, ska leveransperioden löpa ut nästa arbetsdag.

(3) För varor som ska fraktas av fraktföretag, börjar leveransperioden dagen efter avtalets ingående och vara tre till tio dagar, om inte annat anges i respektive produktbeskrivning. Om leveransperiodens sista dag är en söndag eller en helgdag på leveransorten, ska leveransperioden löpa ut nästa arbetsdag.

(4) Om du beställer flera föremål med olika leveranstider som en del av en enda order skickar vi varorna i en enda frakt om inget annat överenskommits. I det här fallet kommer leveransperioden som gäller för din beställning vara den för varan i din beställning med den längsta leveransperioden. Inga extra fraktkostnader debiteras.

(5) Om inte alla beställda varor finns i lager har SOL rätt att göra partiella leveranser på egen bekostnad, förutsatt att du inte orimligt påverkas av partiell leverans. När detta sker gäller de angivna leveransperioderna. Punkterna 2 och 3.

(6) Om leveransen av varorna misslyckas efter tre försök på grund av fel från din sida, har vi rätt att frånträda avtalet. Eventuella betalningar som redan gjorts kommer att återbetalas av SOL utan onödigt dröjsmål.

(7) Om den beställda produkten inte är tillgänglig på grund av att SOL själv inte tillhandahållits varan, på grund av fel som inte går att hänföra till SOL, kan SOL frånträda avtalet. I detta fall informerar SOL dig omedelbart och föreslår, om lämpligt, leverans av en jämförbar produkt. Om ingen liknande produkt är tillgänglig eller om du inte önskar leverans av en jämförbar produkt, kommer SOL att utan onödigt dröjsmål återbetala eventuell betalning som redan gjorts.

4 Betalningsvillkor / Återtaganderättsförbehåll

(1) Vi erbjuder följande betalningsmetoder: kreditkort och Klarna. Vi förbehåller oss dock rätten att hålla tillbaka vissa betalningsmetoder för varje beställning och att inkludera betalningsmetoder som inte anges ovan.

(2) SOL förbehåller sig återtaganderätten för de levererade varorna tills betalning fullgjorts.

5 Avtalstext

(1) Avtalstexten sparas av SOL. I sina personliga kundkonton kan Kunder som har registrerat sig på SOLs webbshop hämta sina orderuppgifter under "Mina beställningar". Kunder kan när som helst titta på de allmänna villkoren på den här sidan och spara dem på sin dator. Avtalsspråket är svenska.

(2) Kunder som inte är registrerade hos SOL kommer inte att kunna hämta den sparade beställningar efter avtalets ingående.

6 Ångerrätt

Konsumenter har 14-dagars ångerrätt.

Utlåtande om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att uppge några skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från det datum då du eller någon tredje part utsedd av dig, som inte är transportören, tog varan i besittning, eller vid delleveranser, på det datum du tog den senaste delen av varan i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss på info@sol.bevelededge.se genom ett entydigt uttalande (t.ex. ett brev som skickas via e-post) om din avsikt att frånträda detta avtal. Du kan använda standardformuläret för utövande av ångerrätten som bifogas nedan, men detta är inte obligatoriskt.

Meddelande om utövande av ångerrätt, som inlämnas före utgången av ångerfristen, är tillräckligt för att återkallelsestiden ska vara observerad.

Konsekvens er av utövande av ångerrätt

Om du frånträder detta avtal återbetalar vi alla betalningar som vi har erhållit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för eventuella extrakostnader som uppstår av ditt val av annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss) utan otillbörligt dröjsmål, och senast 14 dagar från det datum då ditt meddelande om frånträdande från detta avtal har mottagits av oss. Vi kommer att utfärda återbetalningen med samma betalningssätt som du valde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras en avgift för denna återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills varorna har returnerats till oss eller tills du har bevisat att du har sänt varan, beroende på vilket som sker tidigast.

För alla övriga leveranser måste du returnera eller överlämna varorna till oss till följande:

Returadress för varor: SIGTUNA OUTDOOR LIVING AB, Smedsbol 320, 19592 Märsta

utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från det datum då du informerade oss om frånträdande från detta avtal. Denna tidsfrist anses vara uppfylld om du skickar tillbaka varorna före utgången av fjortondagarsperioden. Vi kommer bära kostnaderna för att returnera varorna.

Du kommer endast bli ansvarig för minskat värde på produkterna om denna värdeminskning beror på din hantering av varorna på ett sätt som inte är nödvändigt för att testa varornas skick, egenskaper och funktion.

Standardformulär för utövande av ångerrätt

Om du vill frånträda avtalet, vänligen fyll i det här formuläret och returnera det till oss:

Adress för utövande av ångerrätt via e-post:

E-Mail: info@EldOchDesign.se

Adress

Jag/vi (*) frånträder härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för inköp av följande varor:
Beställd på (*) / mottagen den (*)

Namn på konsument(erna)

Adress för konsument(erna)

Underskrift av konsument(erna) (endast för kommunikation via papper)

Datum
_______________________
(*) Radera vid behov.

Slut på utlåtandet om ångerrätt

7 Garanti för materiella fel

(1) SOL ansvarar för materiella fel i enlighet med gällande lagbestämmelser.

(2) Garantiperioden för näringsidkare för varor som levereras av SOL ska vara ett år från den dag då varorna levererades.

8 Ansvar

(1) Om inte annat anges nedan kommer SOL vara ansvarig enligt de allmänna lagbestämmelserna. Om inte parterna uttryckligen överenskommer om något annat någon annanstans, ska följande bestämmelser gälla för alla skadeståndsanspråk oavsett de rättsliga skälen.

(2) SOL utesluter inte eller begränsar på något sätt sitt ansvar gentemot Kunderna där det skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av SOLs vårdslöshet eller vårdslöshet av SOLs anställda, agenter eller underleverantörer; för bedrägeri eller missvisande uppgifter; för brott mot Kundens juridiska rättigheter i förhållande till produkterna inklusive rätten att tillhandahållas produkter som är: som de beskrivs och matchar informationen SOL tillhandahöll Kunden samt varje prov eller modell som setts eller granskats av Kunden; av tillfredsställande kvalitet; passar för något speciellt syfte som SOL känner till; levererade med rimlig skicklighet och omsorg; och för defekta produkter enligt Consumer Protection Act 1987/Konsumentskyddslagen 1987.

(3) Vi är ansvariga gentemot Kunden för förutsebara förluster och skador som orsakas av SOL. Om SOL misslyckas med att följa dessa villkor är SOL ansvarig för förlust och skada som Kunden lider, som är ett förutsebart resultat av att SOL bryter mot avtalet eller att SOL misslyckas med att använda rimlig omsorg och skicklighet, men SOL ansvarar inte för någon förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebar om det är uppenbart att det kommer att hända eller om, vid den tidpunkt då avtalet ingicks, både SOL och Kunden visste att det skulle kunna hända.

(4) SOL är inte ansvarig för förluster i näringsverksamhet. Om Kunden använder produkterna för kommersiellt, affärs- eller återförsäljningsändamål, ansvarar SOL inte för Kundens för förlust av vinst, förlust av affärer, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter.

9 Dataskydd/personuppgiftsskydd

(1) Som en del av uppfyllandet av avtalen samlar SOL in Kundens personuppgifter. När SOL gör detta följer SOL särskilt bestämmelserna i Data Protection Act 1998 / Dataskyddsförordningen 1998 och Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 / EC Direktiv 2003 om integritet och elektronisk kommunikation, som ändrade. SOL kommer endast att insamla, bearbeta eller använda masterdata och användningsdata utan Kundens samtycke i den utsträckning som krävs för behandling av avtalsförhållandet.

(2) SOL använder inte Kundens uppgifter för reklam, marknadsundersökning eller opinionsundersökningar utan Kundens uttryckliga medgivande.

(3) Kunderna kan alltid hämta eller ändra de uppgifter som sparas av dem under Konto. I övrigt hänvisas till vår Sekretesspolicy för ytterligare information om Kundens samtycke och annan information om insamling, bearbetning och användning av uppgifter. Sekretesspolicyn kan hämtas när som helst från webbplatsen genom att klicka på Integritetspolicy.

10 Tvistlösning

(1) Från och med 09/01/2016 ska tvister mellan konsumenter och handlare i samband med online-avtal för försäljning eller onlinetjänstavtal lösas via en plattform för tvistlösning online (ODR- plattformen). Denna plattform har upprättats av Europeiska unionen och kan nås på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Användningen av plattformen är varken nödvändig eller obligatorisk. Därför är konsumenterna fria att framställda krav utan att tidigare använda ODR- plattformen.

(2) Klagomål genom tvistlösning online för konsumenter (ODR): https:// ec.europa.eu/consumers/odr/

(3) Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en tvistlösningsnämnd.

11 Slutbestämmelser

Avtal som ingåtts mellan SOL och köparen ska regleras uteslutande av lagstiftningen i Sverige. Svenska ska vara exklusivt språk för avtalet och för förhandling.

lockheartusercarttagearthsmilemagnifiermenuchevron-downchevron-down-circle